اکرم گیزابی

اکرم گیزابی

مسول تیم شبکه سازی در شبکه تحلیلگران بلاق