آمنه امید

آمنه امید

مسول تیم شبکه سازی در شبکه تحلیلگران بلاق