لطیف رضایی

لطیف رضایی

مسول تیم شبکه سازی در شبکه تحلیلگران بلاق