معصومه پیمان

معصومه پیمان

مسول تیم شبکه سازی در شبکه تحلیلگران بلاق

معصومه پیمان لیسانس رشته تجارت از دانشگاه کوپنهاگن است و عضوی شبکه تحلیلگران بلاق. ایشان در عین حال مسول مالی انجمن فرهنگی کاتب نیز می باشد.