رحمان رحمانی

رحمان رحمانی

مسول تیم شبکه سازی در شبکه تحلیلگران بلاق