آمنه رضایی

آمنه رضایی

مسول تیم شبکه سازی در شبکه تحلیلگران بلاق