دوکتر مهراب الدین شیرزاد

دوکتر مهراب الدین شیرزاد

مسول تیم شبکه سازی در شبکه تحلیلگران بلاق