شکوفه رفیعی

شکوفه رفیعی

مسول تیم شبکه سازی در شبکه تحلیلگران بلاق

شکوفه رفیعی دختر تحصیلکرده در رشته سیاست است