آرشیف نسل کشی و قتل عام هزاره ها در افغانستان و پاکستان

بیشتر از یک قرن است که هزاره ها کشته می شوند. گاهی امیران و شاهان با لشکرکشی، گاهی رؤسای جمهور با پوسانیدن در کنج زندانها و آویختن به چوبه های دار، گاهی قومندان های جهادی توسط افراد مسلح، گاهی کوچی ها با تهاجم، گاهی مفتی های دینی با فتوا و انتحار و… این مردم را به قتل رسانیده اند. هرچندی که این قتل عام ها توسط آدمهای مختلف و با روشهای متفاوت صورت گرفته اند، اما در نفس استراتیژی یعنی «کشتار هزاره ها» در طی حد اقل یک صد و سی سال اخیر، هیچ تغییری دیده نمی شود. هزاره ها از سال ۱۸۹۰ میلادی تا کنون کشته شده اند و مدام کشته می شوند که این کشتارها شباهت روشنِ با نسل کشی دارد. مدیران قتل عام هزاره ها، این قتل عام را بعضن به چیزهای مانند نا امنی کلی، جنگ میان اقوام و مواردی از این قبیل نسبت می دهند ـ اما واقعیت این است که این کشتارهای مکرر شباهت آشکار با نسل کشی دارد.

تیم بایگانی کشتار هزاره ها تلاش دارد تا با همکاری مردم تمام اسنادی که به نحوی بتواند نسل کشی هزاره ها را در طی یک و نیم قرن اخیر ثابت کنند، جمع آوری نموده و در اینجا آرشیف کند. در این راستا، این تیم همکاری تمام هموطنانی را خواستار است که قتل انسان برای شان قابل قبول و قابل توجیه نیست.

از قبل تشکر!