حبیب پیمان

حبیب پیمان

مسول تیم شبکه سازی در شبکه تحلیلگران بلاق

حبیب پیمان شش تا دکترا دارد؛ یکی در اقتصاد، یکی در سیاست، یکی در جامعه شناسی، یکی در روان شناسی و در خیلی چیزهای دیگر حتا در بایسکل رانی. علاوه بر این، ماستر در رشته تربیه خرگوش، موشداری و اینها هم هست. در ظرفشویی و جارو کردن خانه هم حریف ندارد و دستورات معصومه را مو به مو انجام می دهد و عضوی شبکه تحلیل گران بلاق نیز می باشد